ลองกานอยด์ ดีอย่างไร ทำไมวุฒิสภายกย่องให้เป็นสุดยอดงานวิจัยที่ทำประโยชน์เพื่อสังคม

เมื่อวันที่ 2 กันยายน ที่ผ่านมา ท่านนิคม ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภา ได้กรุณามอบใบประกาศเกียรติคุณโครงการวิทยาศาสตร์สู่ความเป็น เลิศ ประจำปี 2556 ประเภทบุคคลผู้มีผลงานในการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มาสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคมอย่างเป็นที่ประจักษ์และเป็นรูปธรรม ภายใต้ชื่อผลงาน “นวัตกรรมจากสารสกัดเมล็ดลำไยครีมนวดลองกานอยด์” ณ อาคารรัฐสภา 1 ห้องประชุมรัฐสภา ชั้น 2 แก่ ศาสตราจารย์ (เกียรติคุณ) ดร.อุษณีย์ วินิตเขตคำนวณ นักวิจัยหญิงไทยคนเก่ง เจ้าของงานวิจัยสารสกัดเมล็ดลำไยต้านเข่าเสื่อม เป็นเจ้าแรกของโลก โดยรางวัลในครั้งนี้ทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้ส่งรายชื่อเข้าประกวด ในช่วงเวลาที่ผ่านมา เกษตรกรชาวสวนลำไย ผลไม้เศรษฐกิจของพี่น้องทางภาคเหนือ ได้รับผลการะทบจากปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำ นอกจากนั้นเมล็ดลำไยอบแห้ง วัตถุดิบตามธรรมชาติที่เหลือจากการแปรรูป ไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ ศ.(เกียรติคุณ) ดร.อุษณีย์…